Regulamin Hotelu Pies Na Wakacjach w Warkałach

Regulamin hotelu Pies Na Wakacjach dla zwierząt prowadzony przez firmę „AGRO-SYSTEM” , NIP 7392126052, 11-041 Warkały 28a określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę hotelu Pies Na Wakacjach. Dla wspólnego dobra przebywających tam ludzi i zwierząt właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu, jeśli chce by jego zwierzę korzystało z pobytu w hotelu.

1. Hotel Pies Na Wakacjach zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dołoży wszelkich starań, żeby zwierzę czuło się w Hotelu dobrze dbając o jego zdrowie, bezpieczeństwo i minimalizując stres związany z pobytem.

2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w Hotelu, Właściciel (lub osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) udziela osobie reprezentującej Hotel Pies Na Wakacjach podstawowych, istotnych informacji dotyczących pozostawianego zwierzęcia.

3. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia z aktualnymi wpisami świadczącymi o szczepieniach, zabezpieczeniu przeciw kleszczom i odrobaczeniu. W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia, należy powiadomić o tym pracownika hotelu w dniu dokonywania rezerwacji.

4. Hotel Pies Na Wakacjach może odmówić przyjęcia zwierzęcia, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, w szczególności: - w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia, - agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt, - bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom.

5. Hotel Pies Na Wakacjach może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.

6. Właściciel podpisując umowę, zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w Hotelu oraz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie.

7. Płatność za pobyt w hotelu może być dokonana najpóźniej w momencie odbioru pupila.

8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom oraz za szkody w mieniu odpowiada Właściciel i zobowiązuje się, w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.

9. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.

10. Wszelkie przedmioty, a szczególnie zabawki przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i Właściciel nie będzie wnosić pretensji związanych z tego tytułu.

11. Zwierzę agresywne do ludzi i/lub innych zwierząt może być przetrzymywane w odosobnieniu.

12. Przed pierwszym przyjęciem zwierzęcia do Hotelu, zapraszamy na wizytę zapoznawczą Właściciela ze swoim pupilem /zmniejsza to jego późniejszy stres związany z pobytem w obcym miejscu/.

13. Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem przez 30 kolejnych dni, równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela. Zwierzę pozostaje wtedy w dyspozycji Hotelu, który podejmie decyzję o dalszym losie porzuconego zwierzęcia /może przykładowo oddać go do schroniska czy znaleźć mu inny dom/. Prawne konsekwencje tego zdarzenia mogą być też rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust.1 i ust. 2 pkt.11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1).

14. W przypadku porzucenia psa, właściciel zobowiązuje się zapłacić karę umowną w kwocie 3000 zł.

15. Pobyt zwierzęcia w Hotelu Pies Na Wakacjach może zostać przedłużony: a) po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela b) jedynie za zgodą Hotelu Pies Na Wakacjach

16. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu Pies Na Wakacjach pobierana jest standardowa opłata, określona w cenniku.

17. Doba hotelowa w Hotelu Pies Na Wakacjach kończy się o godzinie 11.00. Odbiór zwierzęcia w późniejszych godzinach powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę hotelową.

18. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu o tym Hotelu Pies Na Wakacjach.

19. W przypadku skrócenia pobytu opłata za pobyt nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi.

20. Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu otrzymuje dwa posiłki, lub zgodnie z indywidualnymi wytycznymi Właściciela oraz ma stały dostęp do wody.

21. Zapewniamy podopiecznym spacery oraz wybieg na ogrodzonym terenie Hotelu.

22. Psy przyjmowane są z własną smyczą, obrożą, kagańcem i mogą posiadać swoje posłanie i miski.

23. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu Pies Na Wakacjach, w bazie klientów Hotelu, na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.

24. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz.883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w firmie AGRO-SYSTEM prowadzącej Hotel Pies Na Wakacjach.

25. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polub nas na Facebooku!