Szanowni Państwo,

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Agro-System, z siedzibą w Warkałach 28 a 11-041 Olsztyn, zwany dalej „Administratorem”.

We wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem na adres jego siedziby.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.: • wykonania umowy lub • do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym m.in. weryfikacji Państwa zdolności kredytowej dla przyznania kredytu kupieckiego, • realizacji reklamacji; • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla celu: • marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. • profilowania danych w celu zbadania preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe; • kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania; • badania satysfakcji z produktów i usług, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz podnoszenie jakości swoich produktów i usług; • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dla celu: • zarządzania wnioskami w sprawie realizacji Państwa uprawnień wynikających z RODO; • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych i badania zadowolenia, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora na adres jego siedziby.

Odbiorcą Państwa danych mogą być: • podmioty trzecie przetwarzające dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją; • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Wobec tych państw została wydana przez Komisje Europejską decyzja uznająca, że państwa te zapewniają odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu europejskich przepisów o ochronie danych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia wiążących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora.

Przysługuje Państwu prawo do: • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania; • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. • przekazane dane osobowe mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych; • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu realizacji uprawnień wynikających z RODO, należy skontaktować się z korespondencyjnie z Administratorem danych na adres jego siedziby. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polub nas na Facebooku!